home

Governing Council

Dr. Prahladap, ME (Aero)., Ph.D.
Chairman, Governing Council

Dr. M.R. Hulinaykar, MBBS., MS
Member, Governing Council

Dr. K. Divyananda, M.Phil., Ph.D.
Member, Governing Council

Smt. Shanthadurga Devi, M.Com.
Member, Governing Council

Dr. M. P. Chowdaiah, BE., MS., ME., (USA)
Member, Governing Council

Er. Gangadhar Kodliyavar BE., AMIE., MISTE
Member, Governing Council

Dr. C. M. Gurumurthy MBBS., DLO., MS
Member, Governing Council

Dr. K. Muralidhar,  ME., Ph.D.
Nominee, VTU

Prof. B. S. Thandaveshwar, FIE, FIH, FISH, MIWRS, MISTE
Nominee, AICTE

Sri. Shrinivasa M. G., ME (Elec)
Principal,